Free Download Geneesmiddelenrepertorium BCFI APP  Android Free Online

Free Download Geneesmiddelenrepertorium BCFI APP Android Free Online

Description of Geneesmiddelenrepertorium BCFI

Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt uitgegeven door het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de website www.bcfi.be het Repertorium ontsluit, is bedoeld voor artsen, apothekers en tandartsen, evenals studenten van deze disciplines. Er is een maandelijkse update.

De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties…) en dat men rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie“ te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.
The public pharmacy is published by the “Belgian Centre for Pharmacotherapeutic Information” (BCFI). The BCFI recognized a non-profit organization funded by the Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP). The purpose of the BCFI has information on medicines on the Belgian market to provide health professionals. This software application, such as enabling the website www.bcfi.be the Directory is intended for physicians, pharmacists and dentists, as well as students of these disciplines. There is a monthly update.

The purpose of this Directory is to promote the rational use of medicines. Rational use means that only medicines are used for which validated studies exist that one adequately used these drugs (in terms of indications, contraindications, dosage, interactions, …) and that takes into account the cost. In this context, the notion of “evidence-based pharmacotherapy” to be mentioned: it is important to know what the evidence is on the risk-benefit ratio of a drug.
November 2018

App Information of Geneesmiddelenrepertorium BCFI

App Name Geneesmiddelenrepertorium BCFI
Package Name be.bcfi_cbip.mobile.cbip
Version 1.1
Rating ( 202 )
Size 4.6 MB
Requirement Android 4.4W+
Updated 2018-11-02
Installs 10,000+
Category Apps, Medical
Developer

Tags: , , , ,